Bathari Durga (Bahasa Jawa dan Indonesia)

 Bathari Durga iku mula bukane duwe jeneng Dewi Pramuni kang sulistya  ing rupa Bathari Durga (Bahasa Jawa dan Indonesia)
Bathari Durga iku mula bukane duwe jeneng Dewi Pramuni kang sulistya ing rupa. Dewi Pramuni mendhem rasa tresna marang panguwasa tribuwana, yaiku Bathara Guru.
batari durga pada awalnya mempunyai nama dewi pramuni yang sangat cantik. dewi pramuni mempunyai rasa cinta kepada penguasa 3 dunia yaitu bhatara guru.

Kanggo nggayuh ketemune rasa tresnane marang Bathara Guru, sawijining dina Dewi Pramuni tapa brata. Sawise nemoni maneka rupa pacoban lan godhan, wusanane katekan Bathara Guru, Dewi Umayi lan Bathara Kala.
untuk mendapatkan keinginanya bercinta dengan bhatara guru, suatu hari dewi pramuni melakukan tapa. setelah menemui banyak macam godaan ahirnya kedatangan bhatara guru dewi umayi dan bhatara kala.

Ing wawanrembug antarane Bathara Guru lan Dewi Pramuni, adhedhasar andharan ing Kitab Purwacarita, kaya kang kapethik ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, Bathara Guru gelem nyembadani pepenginane Dewi Pramuni kang pengin dadi prameswarine.
dalam pembicaraan antara bhatara guru dan dewi pramuni berdasarkan cerita yang dipetik dalam buku ensiklopedia wayang purwa keluaran balai pustaka, bhatara guru mau mengabulkan keinginan dewi pramuni yang ingin menjadi permaisurinya.

Ananging ora kabul sakabehe, amarga mung tata lair wae sing bisa dadi prameswarine Bathara Guru. Dene jiwane ora bisa dadi prameswarine panguwasa tribuwana iku.
tapi tak terjadi semuanya karena dari fisik saja yang bisa menjadi permaisurinya betara guru. sedangkan jiwanya tak bisa menjadi permaisuri penguasa 3 dunia tersebut.

Amarga kasektene Bathara Guru, Dewi Umayi lan Dewi Pramuni banjur ijolan raga. Jiwane Dewi Umayi manjing ing ragane Dewi Pramuni, lan suwalike jiwane Dewi Pramuni manjing ing ragane Dewi Umayi kang arupa raseksi.
karena kesaktian bhatara guru, dewi umayi dan dewi pramuni lalu bertukar raga. jiwanya dewi umayi berdiam di raga dewi pramuni dan sebaliknya jiwa dewi pramuni berdiam di raganya dewi umayi yang berupa raksesa perempuan.

Adhedhasar andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, Dewi Pramuni (jiwane Dewi Pramuni kang manjing ing ragane raseksi Dewi Umayi sabanjure antuk jejuluk Bathari Durga kang tegese kuciwa, ala, ora nyenengake. Lan sabanjure Dewi Durga dipacangake kalawan Bathara Kala.
berdasarkan tulisan di buku ensiklopedia wayang balaipustaka dewi pramuni (jiwa dewi pramuni yang ada dlm raga raksasa betina dewi umayi selanjutnya mendapat julukan bhatara durga yang artinya kecewa jelek dan tidak menyenangkan. dan kemudian batari durga di pasangkan dengan bhatara kala

Lan wiwit wektu iku, Bathari Durga disembah dening para kang ngrasuk agama Durga. Bathari Durga katetepake dumunung ing kayangan Krendayana. Kayangan iku sabanjure kondhang sinebut pasetran Gandamayit/Ganda Umayi.
dans ejak saat itu bhatari durga disembah oleh mereka yang menganut agama durga. bhatari durga ditetepkan bertempat tinggal di krendayana. kayangan itu selanjutnya lebih terkenal dengan sebutan pasetran ganda mayit/ganda umayi.

Bathari Durga antuk jejibahan nguwasani para gandarwa, setan lan titah datan kasat mata liyane kang asipat durangkara. Ing jagad pewayangan, wandane Bathari Durga iku arupa Rangkung.
bhatari durga mendapatkan tugas menguasai genderuwo, setan dan mahluk yang tidak dapat dilihat lainya yang bersipat jelek. dalam jagad pewayangan bentuk bhatari durga berupa rangkung?(maaf ga ngerti saya makna rangkung)

Dene Dewi Umayi (jiwane Dewi Umayi kang manjing ing ragane Dewi Pramuni) iku watake sabar, rasa pangrasane alus sarta landhep, adil, wani mbelani bebener, tanggung jawab, bekti mring sisihane lan gemati marang anak turune.
sedangkan dewi umayi (jiwanya dewi umayi yang berada dalam raga dewi pramuni)itu berwatak sabar, sipatnya halus dan tajam mata bhatinya, adil dan berani membela yang benar, bertanggung jawab dan berbahkti kepada suaminya dan sangat sayang pada anak keturunanya.[/b]
Ing lakon carangan Sudamala, Bathari Durga antuk ruwat lan bisa luwar saka wujud raseksine dening Sahadewa. Bathari Durga sabanjure palakrama kalawan Bathara Kala lan peputra Dewasrani.
dalam lekom karangan sudamala bhatari durga dapat ruwat dan bisa keluar dr wujud raksasa nya oleh bantuan sadewa. bahatari durga lalu kimpoi dengan bhatara kala dan memiliki putra bernama dewa srani

Ing jagad pedhalangan, Dewasrani iku putrane Bathari Durga lan Bathara Guru. Bathari Durga duwe hak paring bebana marang sapa wae kang nyembah dheweke.
dlm jagad pedalangan dewa srani itu putra batari durga dengan batara guru. batara durga punya hak memberi pembalasan kepada siapa saja yang menyembah dirinya

Ing lakon Sumbadra Larung, Bathari Durga paring pangestu marang pepenginane Burisrawa kanggo nresnani Dewi Sumbadra. Ing lakon Pancawala Lena, Bathari Durga mbiyantu Leksmana Mandrakumara, pangeran pati ing Astina, lan paring pangestu marang pepenginane Leksmana kang arep nglamar Dewi Pergiwati, putrane putri Arjuna.
dalam lakon sumbadra larung bhatara durga memberi restu pada keinginan burisrawa untuk mencintai dewi sumbadra. dalam lakon pancawala lena batari durga membantu lesmana mandrakumara putra mahkota dari hastina. dan juga memberi restu kepada keinginan leksamana yang mau melamar dewi pergiwati, putri dari arjuna

Dene ing lakon Wahyu Cakraningrat, Bathari Durga paring bebana marang Samba, putrane Sri Kresna, lan paring pangestu mring gegayuhane kanggo ngrebut Wahyu Cakraningrat. Sapa kang kasil ngrengkuh Wahyu Cakraningrat pinitaya bakal dadi raja gung binathara.
dalam lekon wahyu cakraningrat batari durga memberikan restu pada samba putranya sri kresna, dan memberikan restu kepada keinginannya untuk merebut wahyu cakraningrat. siapa yang berhasil merebut wahyu cakraningrat akan dipercaya menjadi raja agung di dunia.

Ananging ing telung kedadeyan iku, kabeh ora ana kang bisa kasembadan pepenginane. Kabeh gegayuhane para satriya ing telu kedadeyan iku padha cabar. Iku amarga pepesthen tumrap sipat jiwane kang adoh saka sing dipengini.
tapi dalam ke 3 kejadian itu. semua tak ada yang bisa kejadian keinginanya. semua keinginan para satria di 3 kejadian itu pada batal. karena kepastian dari sipat jiwanya yang jauh dari yang diinginkanya.