Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 (Ganjil)

Soal Ulangan Tengah Semester / UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 1 (Ganjil)
====================================================================
Wacanen!
LATIHAN VOLI
Saben dina Setu, bocah-bocah kelas III A ana wulangan olahraga. Olahraga iki diwiwiti jam 08.00 esuk. Lumrahe, yen olahraga mesthi bocah-bocah padha nggawa kaos ganti. Tujuane supaya olahraga isih ana wulangan liyane. Dina iku latihan voli. Voli iku olahraga sing saben sakregu ana enem wong. Sing diwulangake, ing antarane nyemes, nyervis lan ngoper.
I. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!
1. Bocah-bocah kelas pira sing lagi latihan voli?
...............................................................................................................................
2. Saben dina apa bocah kelas III A ana wulangan voli?
............................................................................................................................. ...
3. Jam pira anggone miwit olahraga kelas III A?
............................................................................................................................. ...
4. Ana wong pira saben sak regu voli?
...............................................................................................................................
5. Sabutna apa wae sing diwulangake ana ing latihan voli?
............................................................................................................................. ...
II. Wenehana tanda ping (X) aksara a, b, c utawa d sing paling bener!!
6. Olahraga sing sbaen sakregu ana wong 6 yaiku…………
a. Bal-balan                 c. Badminton
b. Voli                          d. Catur
7. Wong sing sregep olahraga bakal…………..
a. Lara                         c. Sehat waras
b. Gatelen                   d. Cilik awake
8. Bapak tindak dhateng kantor.
    Yen diowahi dadi basa ngoko dadi……….
a. Bapak ing kantor                             c. Bapak menyang kantor
b. Bapak lunga menyang kantor         d. Bapak lunga kantor
9. Atine Basuki seneng banget amarga oleh hadhiah sepedha anyar.
    Tembung liyane seneng yaiku……………..
a. Gela                         c. Bungah
b. Gopo                        d. Susah
10. Ing ngisor iki kalebu tembang dolanan kajaba…………
a. Ilir-ilir                                  c. Jamuran
b. Menthog-menthog              d. Susah
11. Isma nyaponi kelase dhewe.
     Wasesane ukara iki yaiku………….
a. Isma                        c. Kelase
b. Nyaponi                   d. Dewe
12. Sawah ing kulon desaku katon ijo……………..
a. Royo-royo                c. Memplak
b. Mbranang               d. Ijo
13. Menawa ngomong karo wong sing luwih tuwa kudu migunakake basa…….
a. Krama                                 c. Sembrana
b. Ngoko                                  d. Sembarangan
14. Tembung “rata” yen ditulis Jawa benere…………………….
a.                                             c.
b.                                             d.
15. Bocah cilik iku playune rikat banget.
      Rikat tembung liyane…………………
a. Banter                                 c. Rindhik
b. Alon                                     d. Nggenah
16. Yoyok didukani pak Guru amargo mbolos sekolah.
Didukani ngokone……………
a. Disenengi                            c. Dikongkon
b. Diseneni                              d. Dikandhani
17. Tulisan Jawa iki latine……………
a. Kaya raja                             c. Raja baya
b. Kaya baya                            d. Raja kaya
18. Rudi nata meja kelas 3. Rudi minangka…………
a. Lesan                                   c. Wasesa
b. Katrangan                           d. Jejer
19. Pak Achmad nandur kacang ing sawah.
     Lesane ukara iki yaiku………..
a. Pak Achmad                        c. Kacang
b. Nandur                                d. Ing sawah
20. Tembang “menthog-menthog” diarani tembang………….
a. Dolanan                               c. Pangkur
b. Pocung                                d. Macapat
21. Anggone latihan pramuka mangkat jam pitu esuk.
     Tembung liyane mangkat yaiku…………..
a. Teka                                    c. Mulih
b. Lunga                                  d. Budhal
22. Pak Guru maca buku yen dikramakake dadi…………..
a. Pak Guru nyerat buku         c. Pak Guru mundhut buku
b. Pak Guru maos buku           d. Pak Guru nyuwun buku
23. Sinten ingkang mucal? Yen didadekake ngoko dadi…………..
a. Sapa ingkang mucal?          c. Sapa ing mucal?
b. Sinten ingkang mulang?     d. Sapa sing mulang?
24. Ani : ………………………..
    Tini : “Aku wingi lagi lara weteng An”
     Ani : “Saiki ya aa wis kepenak ta?”
    Tini : “Wis An Alhamdulillah”
    Kanggo nggenepi ukara ing dhuwur benere………………
a. Tin, lara
b. “Tin, kena apa wingi awakmu ora mlebu sekolah?”
c. “Tin, wingi lara, ya?”
d. “Tin, wingi mlebu sekolah ta?”
25. Yen ditulis latin……………………
a. Ana dara                             c. Ana rada
b. Ana kara                              d. Ana sada
26. ………….sing nukokake sepedhaku iku?
    Tembung kang trep kanggo njangkepi yaiku…………….
a. Sapa                                    c. Pira
b. Apa                                      d. Ana ngendi
27. Pak Danu Mirsani TV. Mirsani minangka………………
a. Jejer                                                c. Lesan
b. Wasesa                                d. Katrangan
28. Pak Adi mulang kelas telu.
     Yen dikramakake dadi…………..
a. Pak Adi mucal kelas telu     c. Pak Adi mucal kelas tiga
b. Pak Adi mulang kelas tiga  d. Pak Adi ngajar kelas tiga
29. Bijine Toni ora tau apik, sebab dheweke………….
a. Trampil                               c. Kesed
b. Pinter                                  d. Bodho
30. Dani bocah sing seneng jajan, mula diarani…………
a. Boros                                   c. Clemer
b. Kesed                                   d. Loma
31. Yen ditulis aksara latin….
a. Padha jaya                          c. Padha ngaya
b. Padha ngaba                       d. Padha ngapa
32. Ukara pakon ing ngisor iki yaiku……………..
a. Tulung tutupna lawang iku!            c. Ani nyapu latar
b. Apa sing kagawa?                           d. Aku mangan tahu
33. Aku wis teka nalika ibu………….
a. Teka                                    c. Dumugi
b. Kesah                                   d. Rawuh
34. Kowe lagi ngapa saiki? Kalebu jinising ukara…………….
a. Dolanan                               c. Pawarta
b. Pitakon                                d. Pakon
III. Isenana nganggo tembung-tembung kang bener!
36. …………………………………….regane buku tulismu, Han?
37. Budhe Hani mirsani TV. Yen dingokokake dadi……………………..………………
38. Ibu dhateng warung mundhut tigan.
Tigan basa ngokone………………………………………..
39. “Padha mara” Yen ditulis Jawa dadi……………………………………
40. Yen ditulis latin unine………………………………………………………
41. Tembang “Jamuran” kalebu tembang ……………………………………………….
42. Budhe Wati maca koran. Koran minangka……………………………………………..
43. Sawise latihan wetengku krasa ngelih
Tembung liyane ngelih yaiku ………………………………………………………….
44. Andhina nulis layang.
      Jejere ukara iki yaiku……………………………………………………………………….
45. Mbah lara untu.
     Yen dikramakna dadi ……………………………………………………………………….
IV. Wangsulana kanthi premati!
46. Maheni tuku gula pasir ing warung
    Udhalen ukara kasebutmiturut jejer, wasesa, lesan lan katrangane!
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...
47. Gawea ukara sing ana jejer, wasesa, lesan lan katrangan!
............................................................................................................................. ...
...............................................................................................................................
48. Kramakna ukara ing ngisor iki!
     Bapak tuku sandhal ing pasar
............................................................................................................................. ...
...............................................................................................................................
49. Tulisan aksara latine!
............................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...
50. Tulisen nganggo aksara Jawa!
    Dasa nama
...............................................................................................................................
............................................................................................................................. ...


Soal UTS Semester Ganjil Kelas 3 Selengkapnya :
Soal UTS KTSP Semester 1 Kelas 3 Lengkap Semua Pelajaran