Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 2 (Genap)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di blog .blogspot.com
 
Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh latihan Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 (Genap) Kelas 6 / VI SD Mapel Bahasa Sunda - Kurikulum 2006 ( KTSP )

Cuplikan :


ULANGAN TENGAH SEMESTER II
BAHASA SUNDAI . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener !
1.   Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna  . . . .
A. informasi                   B. warta                      C. amanat                    D. piwuruk                 
2.   Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . .
     A. koran                                    B. jangkar                    C. piwuruk                  D. kar                         
3.   Nu lain babagean dina biantara nyaeta  . . . .
     A. udur                          B. gering                     C. teu walakaya          D. teu damang
4.   Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . .
     A. ngadongeng              B. pangumuman          C. bewara                    D. biantara                 
5.   Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . . .
A. ditalar                       B. dibaca                     C. diapalkeun              D. diinget-inget                      
6.   Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . .
      A. hese dititah              B. babari dititah          C. eraan                       D. sieunan                              
7.   Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ?
      A. di                             B. ka                            C. ti                             D. na
8.   Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu . . . .
      A. diregepkeun             B. ngaregepkeun         C. ragepan                   D. karegepkeun
9.   Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . . .
 A. sumpang – simpang                                     C. sesepak
      B. cas – ces – cos                                             D. guna – guna
10. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . .
A. mupuas kanu keur cilaka                 
B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak                      
C. tenang taya kasieun.
D. jauh – jauh teu beubeunangan

Silakan klik link di bawah ini untuk men download soal selengkapnya :
Demikianlah contoh Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 (Genap) Kelas 6 SD Mapel Bahasa Sunda - (KTSP). Semoga Bermanfaat.

UTS 2 Kelas VI lainnya :
Kumpulan Soal UTS Kelas 6 SD Semester 2 (Genap) Lengkap