Suyudana Rabi

Konon prabu Jayapitana dari kerajaan Astina berkehendak akan mempersunting putri Mandraka Dewi Banowati. Datanglah di istana Astina utusan raja Mandraka, ialah raden Rukmarata, menyampaikan pesan raja, bahwasanya hajad perkawinan prabu Kurupati, harus diwujudkan dengan persyaratan kelengkapannya ialah patah penganten berwujud lelaki yang rupawan, beserta patah wanita dua jumlahnya yang rupawan juga. Akan halnya permintaan raja Mandraka tersebut, prabu Jayapitana menyanggupinya, setelah raden Rukmarata bermohon diri, sang prabu segera memerintahkan kepada patih sakuni, untuk segera berangkat menuju pertapaan wukir Ratawu, menghadap resi Abiyasa , memohon diperkenankannya cucundanya bernama raden Janaka untuk dijadikan patah dari perkawinan Prabu Jayapitana, demikian pula utusan diperintahkan untuk menghadap raja Mandura prabu Baladewa, memohon diperkenankannya prabu Jayapitana meminjam raden Narayana dan wara Subadra, untuk dijadikan juga kelengkapan iringan temanten, menjadi patah.

Prabu Jayapitana di dalam kraton, bertemu dengan adiknya yang bernama Dewi Dursilawati, kepadanya dijelaskan bahwa sang dewi akan dijadikan patah, berpasangan dengan wara Subadra, adapun Janaka berpasangan dengan Raden Narayana. Sang Dewi Dursilawati, tidak berkebertaan akan kehendak kakandanya prabu Jayapitana.

Tersebutlah raja raksasa bernama Garbaruci dari Sindunggarba, bermimpi mempersunting putri Mandraka. Kepada patihnya bernama Garbasangkalya dan emban raja bernama Pracima disampaikan maksud raja akan pergi sendiri ke praja Mandraka, mereka mencegahnya. Usul mereka diterima, bahwasanya raja akan mengirimkan utusan melamarnya terlebih dahulu, segera wadyabala raksasa dipanggil, dan diperintahkannya pergi ke praja Mandraka, menyampaikan surat pinangan raja, mereka segera berangkat bersama-sama. Di pertengahan jalan, bertemu dengan wadyabala dari Astina, sehingga terjadilah perselisihan pendapat, dan peperangan. Mereka berusha menghindarkan keterlibatan peperangan yang dalam, sehingga redalah peperangan antar mereka, lajulah masing-masing meneruskan perjalanannya.

Kedatangan patih Sakuni di pertapaan wukir Retawu, diterima dengan senang hati oleh resi Abiyasa. Kepada sang Begawan, patih Sakuni menguraikan maksudnya, yang tak lain diutus Prabu Jayapitana, meminjam raden Arjuna bagi kelengkapan persyaratan perlawinannya dengan putri Mandraka, akan dijadikan patah temamten. Sang Begawan merelakan , dan kepada Arjuna diperintahkan untuk mengikuti. Mundurlah patih Arya Sengkuni dari hadapan Resi Abiyasa, diikuti oleh raden Permadi dan Kyai Semar, Nalagareng dan Petruk menuju kerajaan Astina, patih Sengkuni menuju praja Mandura. Perjalanan raden Arjuna di tengah hutan bertemu dengan para wadyabala raksasaa dari Sindunggarba, terjadilah peperangan. Para yaksa dapat ditumpas olehnya, raden Arjuna melanjutkan perjalanannya.

Di kerajaan Mandura, prabu Baladewa menerima kedatangan patih Sangkuni, menyampaikan pesan raja Kurupati, bahwasanya sang raja berkehendak memohon pinjam raden Narayanaa dan Wara Subadra, kedua-duanya akan dijadikan pasangan patah, bagi raden Arjuna dan Dewi dursilawati. Prabu Baladewa meluluskan permintaan Patih Sengkuni, kepada patih Pragota diperintah memberitahukan ke Widarakandang bersama-samma patih Sengkuni.

Di Widarakandang kedatangan patih Pragota diterima oleh raden Narayana, akan halnya kehendak prabu Kurupati yang menghendakinya dijadikan patah bersama pula retna Subadra, dapat disetujui. Mundurlah patih Pragota, dan patih Sengkuni, raden Narayana mempersiapkan diri untuk berangkat.

Datanglah sudah raden Rukmarata di istana Mandraka, melapor pada prabu Salya, bahwasanya segala kehendak raja dapat dipenuhi, raden Arjuna menyanggupkan diri. Raja sangat berkenan di hati, hadir pula di istana prabu Baladewa, sri Yudistira, bupati Awangga. Segera raja memerintahkan pada narapraja untuk segera mempersiapkan segala sesuatunya.

Akan halnya raden Narayana, telah pula mempersiapkan diri untuk segera berangkat, kepada adiknya War Subadra, disarankan untuk berbusna secara gadis taani, setelah selesai berangkatlah mereka berssama-sama.

Di kerajaan Astina, kelihatan kesibukan yang luar biasa. Prabu Kurupati telah mengenakan busana penganten, demikian pula patah-patahnya. Raden Premadi dan Retn Dursilawati telah selesai berdandan. Agaknya keakraban raden Premadi dan retna Dursilawati sangat menjadikan irihati raden Jayadrata dikarenakan Jayadrata menaruh hati dengan Dursilawati.

Perjalanan raden Narayana, retna Subadra diiringkan juga dengan patih Udawa, sudah sampai alun-laun kerajaan Mandraka. Sesampai mereka di dekat pohon beringin di tengah alun-alun, datanglah bahaya mengancam Retna Subadra, yang tak lain dari raden Burisrawaa. Agaknya kecantikan Subadra mendorongnya untuk menggoda, sehingga manakalla raden Burisrawa mengganggunya, Narayana segera turun tangan mengamankan adiknya, Raden Burisrawa ditempelengnya, lari terbirit-birit. Patih Tuhayata membelanya, dilayani oleh Patih Udawa , sehingga terjadilah huru-hara di pergelaran Mandraka.

Di pasewakan, kelihatan raden Rukmarata melapor kepada raja Salya kejadian di alun-alun Mandraka, Prabu Baladewa yang hadir pada waktu itu sudah menduga, tak lain mesti aadiknya sendiri, ialah raden Narayana yang telah membikin huru-hara. Keluarlah Prabu Baladewa akan menyaksikan keadaan tersebut, dan benar juga ditemuinya adiknya kedua-duanya, beserta patih Udawa. Prabu Baladewa sangat menyayangkan tindakan adiknya, dimana tidak dapat membedakan antara watak pribadi yang keras dan suka berkelahi, dan keadaan baru berjamu di kerajaan mandraka, apapun dalih yang diajukan oleh raden Narayana.

Kepada adiknya berdua, segera dibawanya menghadap prabu salya. Kedatangan raden Narayana disambut dengan mesra oleh Prabu salya, keadaan istana menjadi suka-cita. Segala sesuatunya sudah diperintahkan siap oleh raja, upacara perkawinan akan segera dimulai. Prabu Suyudana didampingi oleh patah lelaki Arjuna, berjajar bersanding dengan patah wanita cantik ialah retna Dursilawati, raden Arya Jayadrata ditugaskan membawa payung kebesaran temanten, sekaligus memayunginya.

Di dalam keraton, Prabu salya dengan didampingi para tamu , tampak prabu Baladewa, Yudistiram, dan para tamu-tamu lainnya bersiap-siap menyongsong kedatangan temanten laki-laki. Terdengarlah pengumuman, bahwasanya temanten laki-laki telah menginjak di halaman istana, segenap prayagung istana Mandraka menyongsongnya, prabu Baladewa menggandeng temanten laki-laki, dibawanya menuju tempat pelaminan di pendapa, dilanjutkan ke tempat upacara pertemuan temanten. Segera perkawinan dimulai, dan bertemulah sudah prabu Suyudana dengan temanten putri, Dewi banowati. Menjelang sore hari , para tamu beristirahat di pesanggrahan masing-masing, demikian pula raden Arjuna dan raden Narayana , Retna Subadra tak jauh tempatnya dengan Dewi dursilawati. Agaknya raden Jayadrata tak dapat menerima keakraban antara Arjuna dan Dewi dursilawati, dalam hatinya timbul was-was jangan-jangan Dewi Dursilawati direbut oleh Arjuna nantinya, tak ayal lagi raden Jayadrata berkehendak akan memperdayakan aArjuna malam itu juga.

Malam itu Arjuna dan Narayana beserta Subadra sedang berbincang-bincang, Jayadrata mempergunakan kesempatan tersebut, Arjuna yang duduk di dekat pintu pesanggrahan dengan Subadra dan Narayana, diserang oleh Jayadrata. Raden Janaka yang tidak menyangka adanya serangan dari jayadrata tentu saja tercengang-cengang,sheingga menjatuhkan Aarjuna ke pangkuan Subadra. Bagi yang tidak mengetahui memang tersiar berita, bahwasanya Arjuna mati di pangkuan Wara Subadra. Bratasena menerima laporan bingung dan menanyakan hal itu kepada prabu Baladewa, dan dijawab bahwasanya Arjuna tidak mati, adapun penylesaiannya prabu Baladewa akan menanggungnya.

Di istana Mandraka, prabu Duryudana memohon pamit kepada ayah mertuanya, ialah prabu salya. Sekaligus permaisuri nya ialah Dewi Banowati akan diboyongnya pula. Selagi iring-iringan temanten dipersiapkan, datang patih Mandraka Tuhayata, melapaor pada raja bahwasanya kerajaan Mandraka diancam bahaya, musuh dari kerajaan Sindunggarba datang menyerang. Di istana tampak pada waktu itu, prabu Baladewa, Yudistira adipati Awangga Karna, kepada merekalah dibebani tugas untuk menanggulangi musuh dan mereka menyanggupkan diri.

Balatentara Ssindunggarba, yang dipimpin sendiri oleh rajanya bernama Garbaruci bertanding dengan Baladewa, patih Garbasagka tanding dengan adipati Awangga Karna, musuh dapat ditumpas nya. Arya Bima mengamuk sehingga wadyabalaaa Sindunggarba lari kocar-kacir. Kembalilah prabu Baladewa, Yudistira dipati Awangga dan Bratasena menghadap prabu Salya, raja sangat berkenan di hati. Seluruh istana merayakan kemenangan mereka bersuka-ria, amanlah sekarang kerajaan Mandraka tiada gangguan satu apapun juga.