Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 2 (Genap)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat datang di blog .blogspot.com
 
Pada kesempatan kali ini akan kami bagikan contoh latihan Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 (Genap) Kelas 5 SD Mapel Bahasa Indonesia dan Kunci Jawaban - Kurikulum 2006 ( KTSP )


SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II
( U T S )


Mata Pelajaran            : Bahasa Sunda
Kelas                           : V (lima)
Hari / Tanggal             : 

I. Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap bener !


1.      Jam 06.00 isuk-isuk panon poe geus katembong, kecap katembong saharti jeung ….
a. kanyahoan                     b. katingali                  c. kaciri                        d. kacida
2.      Kasenian sisingaan asalna ti Subang, kalimah pananya keur jawaban tadi nyaeta….
a. kamana                          b. dimana                    c. nu mana                   d. ti mana
3.      Pa Sanusi sangsara ka kolotnakeun, harti tina paribasa tadi nyaeta ….
a.       Maut nyereka congona                        c. adean ku kuda beuruem
b.   uyah tara tees ka luhur                        d. disakompet daunkeun
4.      Rudi ngala salak ti kebon, nu kaasup jejer nyaeta ….
a. salak                              b. rudi                          c. ti kebon                   d. ngala
5.      Ari “Arjuna” teh keur lalandian ka jalma anu ….
a. kasep                             b. goreng                     c. begang                     d. lintuh
6.      Dina bahasa sunda anak ucing sok disebut ….
a. burayak                          b. bilatung                   c. pedet                       d. bocokok
7.      Ki Ihin manggul cau mani ….
a. sapapan                          b. saleunjeur                c. saturuy                     d. sakompet
8.      Kecap serepan tina bahasa arab diantarana ….
a. pakir                              b. parkir                       c. lampu                       d. ekspor
9.      Neng Irma mah kaasup budak nu hampak birit, hartina ….
a. kedul                             b. daekan                     c. melid                       d. pamalesan
10.  Hayam jago keur macok sangu anu murag, masok kuduna mah ….
a. macokan                        b. dipacokan                c. dipacok                    d. kapacok
11.  Ari jalma nu beuki pisan kana lada sok disebut ….
a. kawas ucing                   b. kawas merak           c. kawas hayam           d. kawas lauk
12.  Dina ngaran kekembangan, olohok the nyaeta ngaran kembang …..
a. awi                                 b. waluh                      c. kadu                                    d. cau
13.  Budak teh babari wanoh, wanoh nyaeta ….
a. babari apal                     b. babari seuri              c. babari ngmabek       d. babari wawuh
14.   Kuring ge daek mantuan … diburuhan!.
a. kudu                              b. hade                                    c. ngan                         d. asal
15.  Barudak keur … arulin ucing-ucingan.
a. udag-udagan                 b. ajleng-ajlengan        c. abur-aburan             d. indit-inditan

II.    Eusian


16.  Budak teh kawas …….…. jeung ……..… ngan pasea bae.
17.  Kecap “kitab” serepan tina basa ….
18.  Kasenian nu kasohor ti Subang nyaeta ….
19.  Kecap bungah mun make rarangken pi- -eun jadi ….
20.  Komputer salah sahiji kecap istilah ….
21.  Enya ari uyah mah tara tees ka ….
22.  Ma Iroh meuli piring lobana ….
23.  Ucing keur ngadahar beurit, jejer dina kalimah tadi nyaeta ….
24.  Ari nu sok ngigeulkeun wayang golek disebutna ….
25.  Hayang na mah haying baso teh, ……..… teu boga duit.


Demikianlah contoh Soal UTS / Ulangan Tengah Semester 2 (Genap) Kelas 5 SD Mapel Bahasa Sunda - (KTSP). Semoga Bermanfaat.


UTS 2 Kelas V selengkapnya :
Kumpulan Soal UTS Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Lengkap