Contoh Soal Essay Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA Kelas X Semester 2 (Part-6)

Melanjutkan uji kompetensi Contoh Soal Essay Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA Kelas X Semester 2 bagian kelima (soal nomor 36-45). Tulisan bagian keenam untuk SMA/SMK berisikan materi tentang "Zakat, Infak, Wakaf, dan Haji".

Berikut di bawah ini soal essay PAI beserta jawaban, dimulai dari soal nomor 46 sampai dengan 55.

46. Jelaskan pengertian zakat, infak, dan sedekah!
Jawaban:
a. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, atau berkah, sedangkan menurut istilah adalah pemberian harta dengan kadar tertentu dan syarat tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah. Zakat terbagi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah
b. Infak adalah segala pemberian yang dikeluarkan dalam mencari rida Allah swt.. Infak terbagi dua: infak wakjib, seperti zakat, nafkah keluarga, dan nazar; infak sunah, contohnya sedekah.
c. Sedekah adalah pemberian sesuatu berupa materi atau non materi kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharap rida Allah swt.. Contohnya hibah, wakaf, tersenyum, dan lain-lain.

47. Apa syarat-syarat harta yang wajib dizakati? Jelaskan!
Jawaban:
a. Menjadi milik sempurna, berarti benda tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim.
b. Harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangakan.
c. Sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta, sehingga wajib dizakati.
d. Harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya.
e. Mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama satu tahun

48. Sebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan Q.S. At Taubah [9]: 60!
Jawaban:
a. Fakir, yaitu seseorang yang tidak memiliki harta atau usaha
b. Miskin, yaitu seseorang yang memiliki harta atau usaha tetapi tidak mencukupi.
c. Amil, yaitu orang yang mengurus dan mengelola zakat
d. Muallaf, yaitu seseorang yang diharapkan tetap bertahan dengan akidah keislamannya.
e. Riqab, yaitu seseorang yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan
f. Garimin, yaitu orang yang terlilit utang
h. Sabilillah, yaitu segala sesuatu untuk kepentingan Islam
i. Musafir, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

49. Berapa nisab zakat emas dan jumlah zakat yang harus dikeluarkannya? Jelaskan!
Jawaban: nisab zakat emas adalah 20 misqal atau 93,6 gram. Adapun zakat yang wajib dikeluarkannya adalah ½ misqal atau 2 ½ %. Misalnya jika emas yang dimiliki pas 93,6 gram, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 2,125 gram.

50. Jelaskan pengertian wakaf!
Jawaban: wakaf adalah pemberian atau pengalihan hak milik pribadi untuk menjadi milik suatu institusi atau organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah.

51. Tulislah firman Allah yang menjadi dalil pelaksanaan wakaf!
Jawaban: lan tanaalul birri hatta tunfikuu mimmaa tuhibbuuna wamaa tunfkuu min syai’in fainnallooha bihii alaihim (Q.S. Ali Imran [3]: 92).

52. Jelaskan ketentuan harta yang diwakafkan!
Jawaban:
a. Segala benda yagn bergerak atau tidak, tetap zatnya, dalam keadaan baik, dan berfaedah.
b. Harta yang diwakafkan adalah milik sendiri
c. Harta yang diwakafkan dilakukan atas kehendak sendiri
d. Harta yang diwakafkan atas dasar berhak berbuat baik. Hal ini berarti wakaf non muslim pun bisa diterima.
e. Harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan kecuali jika rusak atau tidak bisa diambil manfaatnya, kemudian diganti dengan yang baru menggunakan hasil penjualan barang tersebut.

53. Jelaskan pengertian haji!
Jawaban: Secara bahasa, haji artinya menuju ke suatu tujuan. Adapun menurut syara’ haji adalah berkunjung ke Baitullah (Kakbah) dengan sifat-sifat, waktu, dan syarat-syarat tertentu.

54. Apa perbedaan antara rukun dan wajib haji? Jelaskan!
Jawaban: perbedaan antara rukun dan wajib haji adalah sebagai berikut.
a. Jika rukun haji yang ditinggal, maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak diganti dengan dam, melainkan dengan cara mengulanginya pada tahun berikutnya.
b. Jika wajib haji ditinggal (tidak dikerjakan), hajinya tetap sah namun ia wajib membayar dam (denda).

55. Jelaskan perbedaan antara haji dan umrah!
Jawaban: perbedaan antara haji dan umrah adalah sebagai berikut.
a. Pelaksanaan ibadah haji terikat waktu, sedangkan umrah bisa dilaksanakan kapan saja.
b. Rukun haji ada enam, sedangkan rukun umrah hanya lima, karena dalam umrah tidak ada wukuf di Padang Arafah.
c. Wajib haji ada enam, sedangkan wajib umrah hanya dua, yaitu ihram dari miqat dan tidak melakukan hal yang dilarang saat ihram.

Lanjut ke soal nomor 56-66 => contoh soal essay PAI SMA/SMK beserta jawaban kelas 10 semester 2 bagian ketujuh