Contoh Soal Essay PAI SMA Kelas X Semester 2 K13 (Part-4)

Melanjutkan tulisan Contoh Soal Essay PAI SMA Kelas X Semester 2 K13 bagian ke-3  (soal nomor 31-45), essay bagian keempat berisikan materi yang sama dengan soal PG PAI bagian ke-4, yaitu tentang Dakwah Rasulullah di Madinah.

Berikut, contoh soal Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kurikulum 2013 dan kunci jawabannya untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat, dimulai dari soal nomor 46.

46. Kaum yang memusuhi Rasulullah dan umat Islam selama di Makkah adalah....
Jawaban: Kafir Quraisy.

47. Kaum yang menolong kaum Muhajirin adalah....
Jawaban: Kaum Anshar.

48. Sejarah turut mencatat bahwa Sa’ad bin Abi Waqqas pernah berdakwah ke negri Cina sekitar tahun....
Jawaban: 600 Masehi. 

49. Arti dari Hijrah adalah....
Jawaban: Perpindahan.

50. Setelah hijrah, Rasulullah mempersaudarakan Ja’far bin Abi Thalib dengan....
Jawaban: mu’adz bin Jabal.

51. Kurun waktu dakwah Rasulullah SAW. pada periode makkah adalah....
Jawaban: 13 tahun.

52. Kurun waktu dakwah Rasulullah SAW. pada periode Madinah adalah....
Jawaban: 10 thun.

53. Melihat umatnya mendapat perlakuan yang kejam dari kafir Quraisy, Rasulullah SAW. memutuskan kaum muslimin untuk hijrah ke....
Jawaban: Madinah. 

54. Kaum Muhajirin adalah umat Islam yang berhijrah dari… ke….
Jawaban: Dari Makkah ke Madinah.

55. Isi Piagam Madinah berjumlah....
Jawaban: 70 pasal.

56. Jelaskan perilaku kaum kafir Quraisy terhadap umat muslim di Makkah!
Jawaban: Perilaku kaum kafir Quraisy terhadap umat muslim di Makkah adalah mereka melakukan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. dalam menyebarakan agama Islam. Di antara cara yang mereka gunakan adalah dengan cara meneror, menganiaya, bahkan menghilangkan nyawa umat Islam. Tidak hanya pengikutnya, Rasulullah SAW. pun kerap mendapatkan teror dan  perlakuan yang tidak menyenangkan. 

57. Jelaskan alasan Rasullulah hijrah dari Makkah ke Madinah!
Jawaban: Diantara alasan hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah adalah: 
a. menyelamatkan diri dari berbagai macam tekanan kaum kafir Quraisy yang diterima umat Islam.
b. untuk mendapatkan keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan dakwah di jalan Allah dalam rangka menegakan kalimat tauhid.

58. Jelaskan strategi ketentaraan yang dibuat oleh Rasulullah ketika berdakwah di Madinah!
Jawaban: Strategi ketentaraan yang dibuat Rasulullah ketika berdakwah di Madinah adalah peperangan merupakan strategi dakwah Rasulullah di Madinah untuk melebarkan perjuangan Islam ke seluruh pelosok dunia. Strategi ketentaraan rasulullah SAW. ditakuti oleh pihak lawan, khususnya pihak musrykin di Makkah dan negara-negara lain. Di antara strategi Rasulullah dalam menghadapi peperangan ialah persiapan sebelum berlakunya peperangan, yaitu pengintaian dan maklumat musuh. Ini berlaku pada Perang Badar, Rasulullah SAW. telah mengutus pasukan berani mati seperti Ali bin Abi Thalib, Sa’ad bin Abi Waqqas, dan Zubair Ibn Awwam untuk berisap-sedia ketika menghadapi perang. Rasulullah SAW. turut mengambil pandangan dari para sahabat dalam menyusun strategi peperangan. Dalam perang Khandak, Rasulullah SAW. setuju dengan pandangan Salman al Farisi yang berketurunan Parsi berkenaan pembuatan parit. Strategi ini membantu pasukan Islam menghalau musuh dalam perang tersebut. 

59. Jelaskan isi perjanjian persahabatan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di Madinh dan sekitarnya yang dibuat Rasulullah SAW.!
Jawaban: 
a. kebebasan beragama bagi semua golongan dan masing-masing golongan mempunyai wewenang penuh terhadap golongannya.
b. semua lapisan, baik muslim maupun Yahudi harus tolong-menolong dan saling membantu untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Semua wajib mempertahankan kota jika ada serangan dari luar.
c. kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Apabila terjadi perselisihan antara muslim dan Yahudi, maka urusan itu diserahkan kepada Allah SWT. dan rasul-rasulnya (Alquran dan sunnah).
d. mengakui dan menaati kesatuan pimpinan untuk kota madinah yang disetujui dipegang oleh Nabi Muhammad SAW.

60. Jelaskan isi Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW.!
Jawaban: Piagam Madinah berisi empat bagian yang terdiri atas 70 pasal. Pasal-pasal tersebut menyentuh segenap aspek kehidupan, termasuk aqidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Di dalamnya juga terkandung aspek khusus yang mesti di patuhi oleh kaum muslimin, seperti tidak menyekutukan Allah, tolong-menolong sesama mu’min, bertaqwa, dan lain-lain. Selain itu, bagi kaum nonmuslim, mereks harus berkelakuan baik kepada kaum muslimim di Madinah.

Lanjut ke soal nomor 61-75 => Contoh Soal Essay PAI SMA Kelas X Semester 2 K13 (Part-5)