Warsasena

WARSASENA adalah putra sulung Adipati Karna, raja negara Awangga dengan permaisuri Dewi Surtikanti, putri Prabu Salya dengan Dewi Pujawati/Setyawati dari negara Mandaraka. Ia mempunyai adik kandung bernama Warsakusuma yang menikah dengan Dewi Leksmanawati, putri Prabu Suyudana raja negara Astina.


Warsasena berparas cakap. Ia mempunyai sikap dan perwatakan ; pemberani, cerdik pandai dan sangat berbakti. Selain sakti, ia juga mahir dalam olah keprajuritan mempermainkan senjata panah dan trisula.

Warsasena ikut terjun dalam pertempuran perang Bharatayuda memimpin pasukan negara Awangga. Ia berhadapan dengan Arya Setyaki, putra Prabu Setyajid dengan Dewi Wresini dari negara Lesanpura yang menjadi senapati perang negara Dwarawati. Warsasena, tewas dalam pertempuran tersebut, hancur oleh hantaman gada Wesikuning.